انواع اشتراک

عدم دسترسی به خدمات بانکی

از طریق اشتراک های محدود, دسترسی به کلیه وبسایت ها (آموزشی, ورزشی, پخش آنلاین و غیره) غیر از سایت ها و خدمات بانکی امکان پذیر است. این اشتراک ها نیازی به احراز هویت ندارند.
دسترسی به خدمات بانکی
این اشتراک ها جهت استفاده از خدمات و سایت های بانکی, پرداخت ها و کلیه وبسایت ها مناسب هستند. برای استفاده از این خدمات نیاز به ارسال مدارک مانند تصویر سلفی با مدارک از طریق پنل کاربری وجود خواهد داشت.
لطفا توجه داشته باشید اشتراک های با دسترسی بانکی و بدون دسترسی بانکی مجزا از یکدیگر هستند و امکان تبدیل به یکدیگر را ندارند.
————————–
ایران آی پی